?

Log in

No account? Create an account
Київські казуси [entries|archive|friends|userinfo]
Київські казуси

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

пару тижнів тому було ще тепло [Dec. 4th, 2010|02:18 pm]
Київські казуси

kyiv_casus

[polar_bird]
прибиральниці катали подругу в сміттєвому контейнері просто перед палацом У. подруга всміхалась та іноді махала рукою перехожим.

linkReply